obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Anna Jakubcová        annajkbc@gmail.com 

"O integrácii nestačí len hovoriť, nestačí ju len realizovať, dôležité je naučiť sa ju žiť!"

Má vaše dieťa problémy s hovorenou alebo písanou rečou?
Vyslovuje niektoré hlásky, slabiky, slová, nesprávne?
Domáca príprava vášho dieťaťa nie je adekvátna dosahovaným výsledkom v škole?

Školský špeciálny pedagóg na základnej škole:
  • poskytuje odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie
  • podieľa sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní
  • poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby
  • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom
  • spolupracuje so školský psychológom, výchovným poradcom, s poradenskými zariadeniami
KONZULTAČNE HODINY

Utorok:  14.00 hod - 15. 00 hod
Štvrtok:   8. 00hod - 10. 00 hod

 

Školský psychológ: Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová        zimova@gmail.com

Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu na škole. Spolupracuje pri včasnou odhaľovaní detí s poruchami učenia ( porucha písania, čítania, počítania ), žiakov s problémovým správaním, nadaných žiakov a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:


- adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu
- individuálna starostlivosť pre deti s problémovým správaním a deti s poruchami správania
- práca s triednymi kolektívmi, riešenie problémových vzťahov v triede, prevencia šikany
- starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
- preventívna činnosť v ŠKD
- poradenstvo pre žiakov deviateho ročníka pre voľbu strednej školy
- krízové intervencie - rýchla a intenzívna pomoc deťom, ktoré sa nachádzajú v negatívnom citovom rozpoložení
- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradnestva a prevencie a s inými odbornými inštitúciami

Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je podstatné. Preto ak máte pocit, že vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, naváhajte a príďte sa poradiť.
Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. Výsledky, ktoré psychológ zistí budú oznámené len zákonnému zástupcovi.


 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web