obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

 
22.gif
 
Riaditeľ školy oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční

        v  piatok   7. apríla 2017        od 14:00 do 18:00 hod
 
         v sobotu  8. apríla 2017         od   8:00 do 12:00 hod


Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden  rok. V uvedené  dni  môžu  dostať na školách   informácie o úradnom  postupe  aj zákonní  zástupcovia  detí,  ktoré  dovŕšia   šiesty   rok   veku  v   čase   od   1.  septembra  2017  do  31. decembra 2017 ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.   
            
         Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky.    
     
 
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:   
  •    občiansky preukaz / identifikačnú kartu  
     
  •    rodný list dieťaťa 
  •    podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa 
  

Upozorňujeme  zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa §11 a § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 


Do pôsobnosti školy patria ulice 
 
Albrechtova, Andreja Mráza, Babuškova, Bachova, Bancíkovej, Borodáčova, Bystrého, Čmelíkova, Exnárova, Gagarinova 9 - 23, Goláňova, Gregorovej, Chlumeckého, Ivana Horvátha, Jašíkova, Kostlivého, Krajinská cesta,  Martákovej, Mlynské luhy od Gagarinovej po Na piesku, Na piesku, Nové záhrady I od železnice po Podunajské Biskupice, Nové záhrady IV od železnice po Podunajské Biskupice, Nové záhrady V, VI, VII,  Obilná, Ondrejovova, Papánkovo námestie, Peterská, Petzvalova,  Podlučinského, Prúdová, Ružinovská 28, 42, Seberíniho, Strojnícka 16 - 100, 29 - 103, Sv.Vincenta de Paul, Šándorova, Štedrá, Štefunkova,  Tomášikova 2, 4, 6, 10, Vavrínová, obec Miloslavov  
 


 V školskom roku 2017/2018 otvárame pre žiakov 1. ročníka:


triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL

triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka metódou CLIL

triedu s prírodovedným zameraním -
s rozšíreným vyučovaním matematiky a informatiky

triedu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 
i-pps.gif
 Prezentácia "Zo života našej školy" - kliknite a pozerajte
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web